; ;

Toeristisch verblijf Heideven is gelegen in de Limburgse gemeente Kleine-Brogel, een deelgemeente van Peer, op de rand van een uitgestrekt bosgebied.

Heideven biedt met haar gloednieuwe complex temidden van de natuur, comfort, rust, ruimte en stilte om heerlijk van de omgeving te genieten.

Met zijn unieke ligging in de “groene” provincie Limburg, te midden van uitgestrekte weilanden, velden en bossen, biedt Heideven een decor van adembenemende vergezichten en een rijke natuur.

Heideven is een ideaal vakantieverblijf voor wie van stilte, rust en de natuur houdt. Je kan er naar hartenlust wandelen, fietsen, paardrijden, je eigen potje koken, gewoonweg genieten van een mooi plekje Limburgs groen.

Inchecken Inchecken mogelijk tussen 16:00 en 20:00.
Uitchecken Uitchecken mogelijk tot en met 12:00.

Reserveringsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden site Heideven

Geldend voor een verblijf in kamphuis “Heideven”, verblijf “Vennekens”, verblijf “Kolisheide”, kampeerterrein “Snyers Bosch” en Stal “De Heere Velden” op de site “Jeugd- en toeristisch verblijf Heideven”, gelegen te 3990 Kleine-Brogel, Heidestraat 1, een onderdeel van de B.V.B.A. Kwanten & Meeuwissen, met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Weversstraat 13 (RPR Hasselt - BE 0449.849.606).

Reservatie

Reservatie geschiedt door betaling van het (de) gevraagde voorschot(ten) en de bevestiging van de reservering door Heideven.  De boeking is pas definitief wanneer de schriftelijke boekingsovereenkomst getekend is door de verblijvende groep en door de afgevaardigde van Heideven en na betaling van de verschuldigde voorschotten.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de online-boekingsmodule via de website van Heideven, dienen de volledige verblijfskosten direct betaald te worden.  De online-boeking is in voorkomend geval pas definitief indien de boeking na de reserveringsaanvraag schriftelijk bevestigd wordt door Heideven binnen een termijn van 72 uren na de verwerking van de reserveringsaanvraag EN bovendien de verschuldigde verblijfskosten en de waarborg volledig betaald zijn.

Zonder schriftelijke bevestiging van de boeking door Heideven kan er bijgevolg nooit sprake zijn van de totstandkoming van een rechtsgeldige boekingsovereenkomst tussen partijen.

Reservaties kunnen max. 2 jaar voor aankomst op de site gebeuren.

Heideven aanvaardt geen combinatie van de formule zelfkook met de formules volpension, half-pension, kamer met ontbijt.

Wanneer er extra lokalen gereserveerd worden, worden deze altijd aangerekend ook al zijn ze niet gebruikt.

Uiterlijk bij aankomst dienen de verantwoordelijken van de groep een kopie van hun paspoort of identiteitsbewijs te overhandigen aan de verantwoordelijke van “Heideven”.

Te betalen voorschotten (enkel van toepassing op boekingen die niet online gebeuren via de website)

Bij een reservatie langer dan 6 maanden voor aankomst moet 20% voorschot op het moment van reservatie betaald worden, nog eens 20% uiterlijk 6 maanden voor aankomst en nog eens 60% uiterlijk 30 dagen voor aankomst in het verblijf.

Bij een reservatie minder dan 6 maanden voor aankomst moet 40% voorschot op het moment van reservatie betaald worden en nog eens 60% uiterlijk 30 dagen voor aankomst.

Bij een reservatie minder dan 30 dagen voor aankomst moet 100% voorschot op het moment van reservatie betaald worden.

Aantal deelnemers

Bij de reservatie geeft de klant het voorziene aantal deelnemers op, leiding en kookouders inbegrepen. Ten laatste 30 dagen voor de aankomstdatum geeft de klant schriftelijk het definitieve aantal deelnemers op.  De volledige deelnemerslijsten (namen en voornamen, adressen en geboortedata) dienen aan Heideven overhandigd te worden, ten laatste op de dag van aankomst in het verblijf.

Verlaging van het aantal deelnemers

Bij verlaging van het bij de reservatie voorziene aantal deelnemers, meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum in het verblijf, worden minstens, welke de verlaging van het aantal deelnemers ook moge zijn, de voorschotten à rato van het bij de reservatie opgegeven aantal deelnemers volledig ingehouden. Afrekening achteraf geschiedt in voorkomend geval evenwel in functie van het werkelijke aantal deelnemers, met dien verstande dat het verblijfsforfait berekend op het minimale aantal deelnemers per dag inclusief B.T.W. en exclusief de andere kosten en uitgaven welke niet begrepen zijn in de verblijfsprijs, te allen tijde verschuldigd zal blijven, hoe laag het aantal deelnemers uiteindelijk ook moge zijn.

Bij verlaging van het bij de reservatie voorziene aantal deelnemers, dit minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum in het verblijf, worden de voorschotten à rato van het bij reservatie opgegeven aantal deelnemers volledig ingehouden en geschiedt de afrekening in functie van dit aantal.  Er kan in voorkomend geval geen reductie worden toegestaan voor de verlaging van het aantal deelnemers in extremis.

Bij facturatie worden de vorige punten toegepast met dien verstande dat er steeds wordt afgerekend op basis van een forfait berekend op minimum :

  • 62 deelnemers in het laag-, tussen- en hoogseizoen, en 100 deelnemers in de zomervakantie voor kamphuis “Heideven” en de kampeerterreinen “Snyers Bosch” of het forfaitaire bedrag (berekend op 20 personen voor verblijf Vennekens en 4 personen voor verblijf Kolisheide op de site) zoals contractueel vastgelegd voor deze verblijven.

Verhoging van het aantal deelnemers

Bij een verhoging van de voorziene aantallen heeft Heideven uiteraard het recht bij de eindafrekening de bijkomende deelnemers in rekening te brengen à rato van de contractueel afgesproken prijs per persoon per nacht incl. B.T.W. en exclusief de werkelijke kosten van verbruik van water, gas en elektriciteit en exclusief de werkelijke kosten van afvalverwerking en het poetsen van de lokalen bij vertrek.

Heideven houdt zich steeds het recht voor de overschrijding van het aantal deelnemers te weigeren wanneer zij dit wenselijk acht in functie van de maximale capaciteit van de site en de veiligheid welke te allen tijde in acht moet genomen worden.

Opzegging

Huidige overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd door de verblijvende groep, middels een aangetekend schrijven gericht aan de wederpartij, met dien verstande dat partijen uitdrukkelijk bedingen dat in voorkomend geval de hierna vermelde annulatiekosten in rekening zullen gebracht worden van de verblijvende groep :

Een annulatie meer dan 6 maanden voor aankomst : de reservatie wordt voor 20 % gefactureerd

Een annulatie minder dan 6 maanden voor aankomst : de reservatie wordt voor 50 % gefactureerd

Een annulatie minder dan 30 dagen voor aankomst : de reservatie wordt voor 80 % gefactureerd

In geval van annulatie vervalt de borgsom steeds !

Bij een opzegging door Heideven, behoudens ingeval van overmacht (brand, ontploffing, nutsvoorzieningen defect, verwarming stuk, … ) komt de verblijvende groep de hierna volgende annulatievergoeding toe :

  • Annulatie meer dan 60 dagen voor aankomst : terugbetaling van het voorschot en het bekomen van een korting van 20 % op de verblijfskosten bij een eerstvolgende verblijf in één van de accomodaties op de site Heideven binnen een periode van 2 jaar + terugbetaling van de reeds betaalde waarborg
  • Annulatie minder dan 60 dagen voor aankomst : terugbetaling van het voorschot en het bekomen van een korting van 30 % op de verblijfskosten bij een eerstvolgende verblijf in één van de accomodaties op de site Heideven binnen een periode van 2 jaar + terugbetaling van de reeds betaalde waarborg

    Waarborg

  • Bij reservatie wordt samen met de facturatie van het eerste voorschot een waarborg aangerekend van 250 euro voor verblijf “Kolisheide” en verblijf “Vennekens”, 500 euro voor kamphuis “Heideven” en 400 euro voor 1,5 ha kampeerterrein “Snyers Bosch” , dit voor een verblijf van maximaal 8 dagen. Bij een langer verblijf is Heideven gerechtigd een hogere waarborg te vragen. Deze waarborg dient als aanbetaling van mogelijk veroorzaakte schade tijdens het verblijf en wordt in de eindafrekening verrekend;

Betaling

De betaling van de voorschotten en de waarborg dient contant, oftewel direct, te geschieden, ten laatste 8 dagen na verzending van de desbetreffende factuur, rekening of onkostennota.

Afrekening van de werkelijke kosten van verbruik van water, gas en elektriciteit en de kosten van afvalverwerking en het poetsen van de lokalen geschiedt in kontanten vlak voor het vertrek van de verblijvende groep. Alsdan worden ook de kosten van overschrijding van het aantal deelnemers in rekening gebracht en worden de betaalde voorschotten en de waarborg (mogelijk) verrekend.

Bij laattijdige betaling of niet-betaling wordt, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlsintrest van 12 % per jaar aangerekend  Bovendien is de verblijvende groep bij laattijdige betaling of niet-betaling, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, bovenop de achterstallige bedragen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuursaldo excl. B.T.W., met een minimum van € 125 euro excl. B.T.W..

Bij laattijdige betaling of niet-betaling van de eerste 40% van de voorschotten wordt, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, de reservatie als nietig beschouwd, doch wordt dit met instemming van beide partijen betiteld als een opzegging en treden alle bepalingen vervat onder de rubriek “opzegging” hierboven in voege, onverminderd de toepassing van alle andere bepalingen vervat in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

Wanneer de laatste 60% van de voorschotten niet volledig betaald is bij aankomst van de verblijvende groep, is Heideven gerechtigd het verblijf pas open te stellen en de sleutels van het verblijf te overhandigen als alle openstaande bedragen integraal betaald zijn door de verblijvende groep, onverminderd de toepassing van de andere bepalingen vervat in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

Klachten

Klachten omtrent in rekening gebrachte bedragen worden slechts aanvaard op voorwaarde dat zij Heideven ter kennis worden gebracht bij aangetekend schrijven, gedateerd ten laatste acht dagen na datum van verzending van de factuur of rekening.

Gebruik van ruimtes

De slaapruimten en andere lokalen zijn beschikbaar vanaf 16.00u en moeten ontruimd en gepoetst worden voor 11.00u., tenzij schriftelijk anders werd bedongen tussen partijen. Wanneer een groep eerder toekomt dan vooraf schriftelijk afgesproken heeft Heideven het recht de groep te weigeren of de extra tijd in rekening te brengen. Bij vertrek na de schriftelijk afgesproken tijd heeft Heideven het recht alle overlast die hierdoor ontstaat in rekening te brengen en een extra overnachting aan te rekenen aan de verblijvende groep.

Volpension kan alleen geboekt worden vanaf het diner op de dag van aankomst tot en met het ontbijt op de dag van vertrek.

Wanneer het gebouw in slechte staat (vuil, schade etc.) wordt achtergelaten door de groep, heeft Heideven het recht een erkende schoonmaakfirma in te huren en de kosten van deze inhuring integraal door te rekenen aan de groep.

Bij beschadiging is de organiserende persoon of vereniging verantwoordelijk voor de groep : de ontstane kost wordt integraal in rekening gebracht bij de eindafrekening

Niet nakomen van verplichtingen

Bij het niet nakomen van de contractuele verplichtingen, tenzij schriftelijk anders werd bedongen tussen partijen, zal zonder voorafgaandelijke verwittiging, een boete aangerekend worden.

Aansprakelijkheid

Heideven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen met lichamelijk letsel, of schade aan de eigendommen van de deelnemers tijdens hun verblijf.

Uitzonderlijke omstandigheden

Voortijdig vertrek, laattijdige aankomst of helemaal niet komen opdagen van een lid van de groep wordt slechts in mindering gebracht van de verschuldigde bedragen bij ziekte, gestaafd door een doktersattest, of bij een overlijden in de familie tot de tweede graa

Onafhankelijkheid der bedingen

Zo zou komen vast te staan dat één of meer van de bedingen van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst door nietigheid is/zijn aangetast, blijven alle andere clausules en bedingen van deze overeenkomst onverminderd van toepassing.

Goede trouw

Omstandigheden en situaties welke door onze voorwaarden niet uitdrukkelijk worden geregeld, worden beheerst door de regels van het gemeen recht en de beginselen van de goede trouw.

Bevoegdheid

Voor alle geschillen omtrent de toepassing van de tot stand gekomen overeenkomst tussen de verblijvende groep en Heideven, zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd

Aanvaarding algemene voorwaarden

Door zijn reservatie aanvaardt de verblijvende groep de voorwaarden van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst en het huishoudelijk reglement van Heideven integraal.

Plaatsbeschrijving

Bij aankomst van de verblijvende groep zal tussen partijen een tegensprekelijke plaatsbeschrijving worden opgemaakt van de staat van de gebouwen en goederen van Heideven.  Bij het verlaten van de site op het einde van de verblijfsperiode wordt opnieuw een staat van bevinding opgemaakt, waarbij alle veroorzaakte schade in kaart wordt gebracht, in voorkomend geval door een erkend vakman geroepen door Heideven. Alle kosten hiervan zijn ten laste van de verblijvende groep, niets uitgezonderd.

Andere clausules (van toepassing op niet online-boekingen)

De boekingsovereenkomst komt pas tot stand nadat deze ondertekend is door beide partijen, voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”.

Als de ongetekende overeenkomst door Heideven per mail of per brief wordt overgemaakt aan de kandidaat-verblijvende groep, met het verzoek deze behoorlijk in te vullen en te ondertekenen, komt ze bijgevolg pas tot stand als ze tegengetekend wordt terugbezorgd aan de wederpartij door Heideven.

De boekingsovereenkomst tussen partijen komt tot stand onder de opschortende voorwaarde van de ontvangst door Heideven van het eerste voorschot van 20 % bij reservatie en het volledige bedrag van de waarborg, dit uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst tussen beide partijen.

Betalingsmogelijkheden

 Paypal

 Voorafbetaling

Internet Draadloos internet, Gratis internet, Gratis WIFI
Parkeren Gratis parkeren bij het hotel, Parking
Eten & drinken Lunch pakket, Oven, Senseo koffiemachine, Gedeelde keuken, Gedeelde koelkast
Diensten Fiets verhuur
Algemeen Familiekamers, Tuin, Terras, Platteland, Bos, Museum in omgeving, Dichtbij station, Droogkast, Dichtbij bushalte
Activiteiten BBQ faciliteiten, Paardrijden, Skiën, Wandelen, Restaurants en bars