; ;

Het gastenverblijf beschikt over:

- een grote studio met slaapgedeelte, keukenhoek, zithoek

slaapgedeelte omvat een tweepersoonsbed (180x200)

keukenhoek omvat goed utgeruste keuken (koffiezet, waterkoker, microgolfoven, vitrokeramische kookplaat)

zithoek met digitale tv

- een eigen badkamer met douche en toilet

- een tweede slaapkamer met tweepersoonsbed (160x200)

- op aanvraag kan er een extra babybed of logeerbed (1 persoon) worden geplaatst

In het gastenverblijf is het verboden te roken!

De tuin is een heerlijke plek om te vertoeven en biedt een weids uitzicht over de polders.

Tuinmeubilair aanwezig

Voor de kinderen: en groot speeltoestel met schommels en glijbaan

We hebben ook kippen en een poes

Privé-parking voor 1 wagen

Inchecken Inchecken mogelijk tussen 16:00 en 18:00.
Uitchecken Uitchecken mogelijk tussen 9:30 en 11:00.

Reserveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkeid van de algemene voorwaarden

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met levering en diensten van gastenverblijf Hof Moye Tyt

1.2. De algemene voorwaarden zijn:

- enerzijds uitsuitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen het gastenverblijf en consumenten

- anderzijds uitsluitend van toepassing tussen het gastenverblijf en bedrijven of resp. personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

2. Aanbiedingen, prijzen en tarieven

2.1. De aanbiedingen en prijzen op de website kunnen verschllen van de effecief geldende prijs van de boeking.  Het gastenverblijf behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen.  De klant/gast wordt bij de bevesiging in kennis gesteld van de op dat ogenblik geldende prijs die dan ook bindend is.

2.2. Alle vermeldingen op de website van Hof Moye Tyt (www.moyetyt.be) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds ovb tussentijdse aanpassingen.  Nieuwe tarieven gaan in vanaf ze gepubliceerd zijn op de website.  Hof Moye Tyt is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden!

2.3. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief kosten van een annulerings- of reisverzekering of eventuele andere kosten.  De klant/gast dient hier zelf in te voorzien als hij/zij dit wenst.

3. Totstandkoming en inhoud van een overeenkomst

3.1. Een overeenkomst tussen Hof Moye Tyt en de klant/gast komt tot stand door een bevestiging per mail van een reservatie.  De klant/gast die boekt dient meerderjarig te zijn.  Indien er beschikbaarheid is wordt de boeking binnen de 72u bevestigd.  Het gastenverblijf behoudt zich het recht om zonder opgave van reden een boeking te weigeren.

3.2. Na boeking ontvangt de klant/gast per mail een bevestiging van de boeking/huurovereenkomst dat als bewijs dient van de overeenkomst.  Indien er geen mailadres of gsmnummer bechikbaar is, wordt de reservatiebevestiging schriftelijk per post verstuurd.  De verzendkosten worden hiervoor aangerekend.

3.3. De door het gastenverblijf gestuurde reservatiebevestigingen bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in Hof Moye Tyt.  In het belang van een goede boeking en om misverstanden te voorkomen, verplicht de klant/gast zich om onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de gegevens te controleren.  Onvolledigheden of onjuistheden worden door de klant/gast binnen 24u na ontvangst van de reservatiebevestiging gemeld aan het gastenverblijf.  Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de klant/gast niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de reservatiebevestiging of overeenkomst te beroepen.

4. Betaling

4.1. Betaling van de boeking aan het gastenverblijf gebeurt:

- bij aankomst in contanten of payconiq

- voor aankomst door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE75 9730 2056 5751 met vermelding van naam en data van het verblijf of het door de eigenaar aangegeven reservatienummer.  Indien niet contant wordt afgerekend dient de betaling te zijn voldaan voor aanvang van het verblijf, waarbij de overschrijving op het moment van aanvang van het verblijf controleerbaar gerealiseerd is.  

4.2. In geval van late boekingen (binnen 72u voor aankomst) kan er enkel contant betaald worden bij aankomst.

4.3. Betaling van een voorschot van 50% op de totaalprijs dient te gebeuren binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de reservatiebevestiging.  Een voorschot dient niet betaald te worden bij late boekingen (binnen 72u voor aankomst).

4.4. Betaling van een waarborg van 200€ is bij elke reservatie verplicht te betalen.  De waarborg wordt altijd mee verrekend in het totaalbedrag bij de boeking.  Het gastenverblijf verbindt zich ertoe de waarborg binnen de 7  kalenderdagen na vertrek van de klant/gast terug te storten op diens rekening, dit na aftrek van eventuele schadekosten.

4.5. Betwisting van een factuur dient binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt.  Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar te Wilskerke.  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zijnde bij aankomst, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een rente van 12% per jaar vanaf de vervaldag, met een minimum van 125.00€ en met een maximum van 1860.00€, zelfs bij toekenning van een termijn van afbetaling en zonder inbreuk te doen aan de mogelijkheden in art. 1244 B.W

4.6. In elk geval en onverminderd het bovenstaande heeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting als gevolg dat de dienstverlening en de overeenkomst wordt opgeschort door Hof Moye Tyt.  Alle openstaande saldi zijn onmiddellijk opeisbaar.  In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied waartoe de gemeente Middelkerke behoort.

5. Annulering en wijziging

5.1. De klant/gast is gerechtigd een reservatie schriftelijk te annuleren, zonder kosten, binnen een bedenktermijn van 7 kalenderdagen.  Na afloop van deze bedenkingstermijn vervalt het recht op kosteloos annuleren.

5.2. Na afloop van de in 5.1. gestelde termijn is de klant/gast slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen betaling van de onder a t.e.m. d vermelde annuleringskosten

a) Indien de annulering valt tussen de wettelijke bedenkingstermijn en 28 kalenderdagen voor aankomst is een bedrag van 25% op het totaalbedrag verschuldigd.  Het gastenverblijf heeft het recht dit in te houden op het reeds betaalde voorschot of totaalbedrag

b) Indien de annulering valt tussen 28 en 7 kalenderdagen voor aankomst is een bedrag van 50% verschuldigd op het totaalbedrag.  Het gastenverblijf heeft het recht dit in te houden op het reeds betaalde voorschot of totaalbedrag.

c) Indien de annulering valt tussen 7 en 0 kalenderdagen voor aankomst is een bedrag van 100% verschuldigd op het totaalbedrag.   Het gastenverblijf heeft het recht dit in te houden op het reeds betaalde totaalbedrag.

d) Bij no-show wordt het hele totaalbedrag doorberekend.

e) Reeds betaalde gelden of voorschotten zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding.

5.3. Het annuleren van een reservatie door de hoofdgast geldt ook als annulering ten laste van de medegast(en)

5.4. Annulering door het gastenverblijf: 

Het gastenverblijf dient de klant/gast binnen de 48u (2 werkdaen) nadat gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod.  

Wenst de klant/gast niet in te gaan op dit alternatief aanbod, dan restitueert het gastenverblijf de door de klant/gast reeds betaalde gelden.  Gewichtige omstandigheden vallen onder overmacht (zie punt 7).  

Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de klant/gast is toe te wijzen.

5.5. Het gastenverblijf rekent 10,00€ administratiekosten aan voor reservaties die op verzoek van de klant/gast dienen gewijzigd te worden.

6. Rechten en plichten van de klant/gast ter plaatse tijdens het verblijf in de accomodatie

6.1. Ter plaatse is naast deze voorwaarden en de overeenkomst steeds het plaatselijk recht van toepassing.  Voor zover bij wet niets anders is bepaald geldt het huishoudelijk reglement.  De klant/gast en zijn medegasten dienen zich te schikken naar het huishoudelijk reglement, die terug te vinden zijn op de website en de infomap in het gastenverblijf.

6.2. De klant/gast dient vooraf in contact te treden met de eigenaars van het gastenverblijf, hetzij telefonisch of via mail in geval:

- ze wensen te reserveren voor een periode die afwijkt van de normale verhuurperiodes (zijnde weekend 2 nachten, midweek of week van vrijdag tot vrijdag).  In onderling overleg en volgens beschikbaarheid kunnen hier afspraken over gemaakt worden.

- ze wensen aan te komen of te vertrekken buiten de normale aankomst- en vertrektijden (zijnde aankomst tussen 16 en 18u, vertrek tegen 11u).  In onderling overleg kunnen hier afspraken over gemaakt worden.

6.3. De klant/gast en medegasten dienen zich te gedragen als een goed gebruiker van het gastenverblijf en de hele accomodatie.  De gast(en) dienen de accomodatie te gebruiken volgend de afspraken in het huishoudelijk reglement.

6.4.  In het gastenverblijf en de ontbijtruimte geldt een totaal rookverbod.  

6.5. De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aangebrachte schade aan het gastenverblif, de tuin en de daartoe behorende zaken en meubilair.  Een schadegeval dient door de gast onmiddellijk te worden gemeld aan de eigenaar.  Reparatie of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed aan de eigenaar.  Deze kosten zullen in rekening gebracht worden bij de teruggave van de waarborg.  Indien de schadekosten hoger zijn dan de door de gast betaalde waarborg, wordt de verzekering van de gast (of zijn medegasten) hiervoor aangesproken.

7. Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, is het gastenverblijf gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op naleving of schadevergoeding kan doen gelden.  

Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: staingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, alsook alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden of ziekte van de eigenaar of aanverwanten, onaangekondige verkoop en/of ingebruikname van de accomodatie door de eigenaar e.d. waardoor de gehele of gedeeltelijke naleving van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door het gastenverblijf niet kan worden gevergd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Hof Moye Tyt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de door de gast(en) of derden tengevolge het verblijf in de accomodatie geleden schade.  De gast vrijwaart Hof Moye Tyt tegen aanspraken dienaangaande.  Hof Moye Tyt is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accomodatie zoals storingen of uitval van stroom, watervoorzieningen, technische installaties, niet of niet-tijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.

8.2. De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aangebrachten schade aan het gastenverblijf, de tuin en de daartoe behorende zaken of meubiair.  Een schadegeval dient door de gast onmiddellijk te worden gemeld aan de eigenaar.  Reparaties of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed aan de eigenaar.  Deze kosten zullen in rekening gebracht worden bij de teruggave van de door de gast betaalde waarborg.    Indien de schadekosten hoger zijn dan de door de gast betaalde waarborg, wordt de verzekering van de gast (of zijn medegasten) hiervoor aangesproken. 

8.3. Hof Moye Tyt is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en schade van welke aard ook, tijdens of als gevolg van het verblijf.  

8.4. Hof Moye Tyt is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik van de accomodatie en tuin gedurende de periode van het verblijf van de gast en zijn medegasten.

8.5. Hof Moye Tyt kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die te wijten is aan de grove schuld of nalatigheid van het gastenverblijf.

8.6. Onverminderd de opsomming in punt 8.1 tem 8.5 is de aansprakelijkheid van Hof Moye Tyt, indien en voor zover het gastenverblijf uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm vna gevolgschade uitgesloten.  De aansprakelijkheid van Hof Moye Tyt is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van het gastenverblij in het voorkomende geval zal uitkeren.

9. Privacy

Hof Moye Tyt zal de door de gast aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen volgens de GDPR-wetgeving.  

10. Slotbepaling

10.1 Voor zover bij wege van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald , is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.  Niet-Belgische gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.  In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied waartoe de gemeente Middelkerke behoort.

10.2. Alle geschillen voortvloeiend uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zulen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in België, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

10.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derder overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

10.4. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mochten blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel alsdus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van de partijen wordt gebracht

 

Betalingsmogelijkheden

 Voorafbetaling

Internet Draadloos internet, Gratis internet, Gratis WIFI
Parkeren Gratis parkeren bij het hotel, Parking
Eten & drinken Bar, Ontbijt buffet, Gratis koffie & thee
Algemeen Rookvrije kamers, Familiekamers, Tuin, Speeltuin, Stadscentrum, Platteland, Museum in omgeving, Dichtbij luchthaven, Dichtbij autosnelweg, Panoramisch uitzicht, Park, Droogrek
Activiteiten BBQ faciliteiten, Fietsen, Bowling, Kano, Casino, Bibliotheek, Ski School, Wandelen, Windsurfen, Strand, Shopping Center, Bezienswaardigheden, Musea, Restaurants en bars